ÁSZF

Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre és elfogadásra a webáruház üzemeltetője és vásárlója között mely a későbbiekben nem kereshető vissza. A megkötött szerződés magatartási kódexre nem utal. A webáruházban történő megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG:

 

Vállalkozó neve: Korbély Géza Ferenc

Tel:  +36 203666206

Email: r1tomato@yahoo.com
Székhely Cím: 2143, Kistarcsa, Dózsa György utca 46
Levelezési cím: 2143, Kistarcsa, Dózsa György utca 46
 Adószám : 74451845-1-33
Nyilvántartásba vette: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95
Nyilvántartási szám: S214300369422
Tárhely Szolgáltató: Ininet Internet Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A http://kulonleges-paradicsom.hu saját termesztésű , zöldségfélék szaporításához szükséges termékek online, webáruház keretében történő eladásával foglalkozik.   Jelen webáruház, hatályos jogszabályok alapján, “csomagküldő kiskereskedelmi ” tevékenységét, az helyi illetékes Önkormányzathoz bejelentette.

SZERZŐI JOGOK

A webáruház oldalain megjelenő szöveges és képi, hangi illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

A szerzői jogok gyakorlója: Korbély Géza Ferenc egyéni vállalkozó

MEGJELENÍTETT ÁRAKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmaznak ÁFÁ-t, mivel a vállalkozó tevékenysége, és bejelentett vállalkozása nem ÁFA körös tevékenységi körökbe tartozik (KATÁS vállalkozás).

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetőek meg és postai úton kerülnek elküldésre. A megrendelés regisztráció nélkül  is lehetséges. Megrendelést  telefonon nem fogadunk.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Általános teljesítési határidő termékek megrendelésekor a vételár kiegyenlítését (tehát bankszámlánkon történő megjelenését) követően 1 munkanapon belül. Egyedi, személyre szabott szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelés beérkezését követően kerül egyeztetésre a vállalási határidő, melyet szerződésben foglalva is rögzítünk. Amennyiben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazoló levél, nem érkezik részünkről 24 órán belül, megrendelésének rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem köttetet meg), kérjük keressen fel minket  elérhetőségeinken. Ha megrendelésének elküldése sikeres és visszaigazolásra került részünkről, de ennek ellenére nem történik meg a vételár kiegyenlítése, a megrendelését 14 nap múlva töröljük (14 nap a megrendelés leadásától kerül számításra). A megrendelés törlése nem jár költséggel.

RENDELÉS MENETE

1. Helyezze kosárba a terméket.
2. A kosár gomb megnyomása után, a kosár oldalra fog kerülni, ahol lehetősége van a termék megrendelésén módosítani, annak mennyiségeink módosítani.Válassza ki a szállítási módot.  A Tovább a Pénztárhoz gombra történő kattintással a Pénztár oldalra navigálja a rendszer.
3. Adja meg a számlázási adatait. Amennyiben a szállítási cím eltér, a számlázási címtől, kérjük a Szállítás másik címre opció előtti jelölő négyzet segítségével adja meg a szállítási címet, ahová a megrendelt terméket várja.
4. Ezen az oldalon még a Rendelés tartalmai táblázatban megtalálja a rendelésének részleteit, illetve szállítási módjait, amelyeket Ön választott.Ezután válassza ki, milyen módon kívánja a termék vételárát kiegyenlíteni . A megrendelés elküldése gomb megnyomásával, véglegesítheti rendelését.
5. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, melyben a rendszer leigazolja a rendelés részleteit.

*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Ha a megrendelés elküldését követően észleli, hogy hibásan adta meg valamely adatát, a telefonos visszaigazolás alkalmával korrigálhatja, vagy jelezheti elérhetőségeink bármelyikén.

MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA

A webáruházban megrendelt termékeket a Magyar Posta szolgáltatásában, juttattuk el ügyfeleinkhez.

A postai küldemény díja : 600 ft

A MEGRENDELT TERMÉK / DÍJÁNAK FIZETÉSÉNEK MÓDJA

A megrendelt termékek, szolgáltatások díjának kiegyenlítése a megrendelést követően az alábbi módokon történhet.

-Banki átutalással

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Korbély Géza Ferenc egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Korbély Géza Ferenc egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítéskor is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibáse-book kijavítását vagy kicserélését kérheti, ha nem sikerült letölteni, vagy technikai hiba miatt a letöltést nem lehet elvégezni.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy , ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül . E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Korbély Géza Ferenc egyéni vállalkozó. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?10)
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

ELÁLLÁSI JOG

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Korbély Géza Ferenc, 2143 , Kistarcsa, Dózsa György út 46.  Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Nyilatkozatminta letöltéséhez kattintson ide.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra vagy illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

  • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
  • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
  • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
  • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

 

 

ADATKEZELÉS

Adatkezelési tájékoztatónk megtekintéséhez kattintson ide.

FELÜGYELETI SZERVEK

A Fogyasztóvédelmi Osztály illetékességi területe:
Pest megye

Elérhetőségek
Cím 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon (1) 460-2231
E-mail fogyved@pest.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Hibás teljesítés esetén a Korbély Géza Ferenc egyéni vállalkozó. mindent megtesz a mielőbbi helyesbítés érdekében, melyből adódóan a megrendelőt – vásárlót plusz költségek nem terhelik. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Korbély Géza Ferenc egyéni vállalkozó  általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által már visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.

Utolsó módosítás: 2018.05.25